Điều chỉnh chính sách dịch vụ chuyển tiền mặt

1.Thời gian triển khai: Từ ngày 21/10/2020.

2.Dịch vụ và kênh áp dụng:
Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ Chuyển tiền mặt.
Kênh áp dụng: Các kênh sử dụng ứng dụng ViettelPay Pro, Web điểm bán, APOS, Web BankPlus
3.Nội dung điều chỉnh:
a. Đối với chính sách phí thu khách hàng:
– Điều chỉnh phí thu Khách hàng chuyển tiền mặt nhận tại quầy như sau:
– KH lập GD chuyển tiền tại quầy, BankPlus MB: 0,6% Giá trị giao dịch/GD.

 • Tổi thiểu 18.000 VNĐ/GD.
 • Tối đa 100.000 VNĐ/GD.

– KH lập GD chuyển tiền trên ViettelPay: 0,25% Giá trị giao dịch/GD.

 • Tổi thiểu 5.000 VNĐ/GD.
 • Tối đa 40.000 VNĐ/GD.

Phí thu Khách hàng Chuyển tiền mặt nhận tại Nhà: giữ nguyên như hiện tại về việc thu phụ phí theo địa bàn và hình thức chuyển (nhanh, thường). Theo đó:

Phí thu khách hàng chuyển tiền nhận tại nhà = Phí thu khách hàng chuyển tiền nhận tại quầy + Phí phụ thu khách hàng.

Trong đó: Phí phụ thu Khách hàng được tính căn cứ hình thức chuyển (nhanh, thường) và địa chỉ nhận tiền:
Chuyển tiền thường:

 • Địa bàn 1: 15.000đ
 • Địa bàn 2: 25.000đ
 • Địa bàn 3: 35.000đ

Chuyển tiền nhanh:

 • Địa bàn 1: 25.000đ
 • Địa bàn 2: 35.000đ
 • Địa bàn 3: Không áp dụng

Lưu ý:

 • Địa bàn loại 1 – địa bàn thuận lợi, gồm: các phường thuộc Quận/Thành
 • phố/Thị xã, thị trấn trực thuộc Huyện.
 • Địa bàn loại 2 – địa bàn thường, gồm: các xã thuộc Quận/Thành phố/Thị xã, các xã khu vực đồng bằng, trung du.
 • Địa bàn loại 3 – địa bàn khó khăn gồm: các xã thuộc khu vực núi cao, sông nước, hải đảo.

Điều chỉnh phí bán hàng trả cho kênh:
– Phí bán hàng chuyển tiền, giao tiền mặt tại quầy: 0,21% Giá trị giao dịch/GD (Tối thiểu 4.000 VNĐ/GD. Tối đa 35.000 VNĐ/GD ).
– Phí bán hàng giao tiền tại nhà: 0,21% giá trị giao dịch + 80% phí phụ thu Khách hàng. (Tối thiểu 4.000 VNĐ/GD + 80% phí phụ thu Khách hàng chuyển tiền mặt tại nhà. Tối đa 35.000 VNĐ + 80% phí phụ thu khách hàng chuyển tiền mặt tại nhà)

Lưu ý:

 • Phí thu khách hàng và phí bán hàng đã bao gồm VAT.
 • Phí thu Khách hàng được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng nghìn. (ví dụ: phí thu Khách hàng là 21.100, 21.500, 21.900 đều làm tròn thành 21.000).

chuyen tien 1
chuyen tien 2
chuyen tien 3

Chat hỗ trợ
Chat ngay