Trả phí bán hàng bổ sung khi phát triển thuê bao trả trước (05.10.2021)

Trả phí bán hàng bổ sung khi phát triển thuê bao trả trước (05.10.2021 đến 30.11.2021)

1. Thời gian triển khai: từ ngày 05/10/2021 đến 30/11/2021

2. Nội dung triển khai

– Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

+ Thuê bao di động, dcom trả trước được đấu nối hoặc đăng ký thông tin bở tất cả các kênh qua luồn video call, kích hoạt trong thời gian từ 05/10/2021 đến 30/11/2021

+ Thuộc 5 thuê bao đầu tiền được đấu nối hoặc đăng ký thông tin /ngày/user

+ Thuê bao đăng ký gói (thoại, sms, data, combo) có phí gói thực thu >= 90.000đ trong vòng 60 ngày kể từ ngày kích hoạt

3. Nội dung chính sách

– Kênh đấu nối hoặc đăng ký thông tin cho thuê bao thỏa mãn điều kiện trên được trả thêm mức phí là 30.000đ/tb

– Thời gian trả phí: Thanh toán mức phí trên vào tháng n+1 (n là tháng thuê bao đăng ký gói) cho các giao dịch thõa mãn điều kiện hưởng chính sách.

Lưu ý: Đây là chính sách độc lập, không ảnh hưởng đến các chính sách trả phí phát triển thuê bao khác đang áp dụng.

tăng phí bán hàng

# Khuyến mại đăng ký gói cước Viettel: https://myvt.net/dang-ky-goi-cuoc-viettel/