Các sản phẩm dịch vụ số chiến lược của Viettel từ nay đến 2025

Tại Hội nghị Chủ tịch Tập đoàn đối thoại với CBNV về mục tiêu “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”, Chủ tịch Tập đoàn đã chia sẻ về định hướng phát triển dịch vụ số của Viettel trong giai đoạn từ nay đến 2025. Theo đó Viettel tập trung xây dựng các nền tảng chủ lực chuyển đổi số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng chính phủ. Đặt mục tiêu sản phẩm chuyển đổi số của Viettel phải nằm ở Top đầu của lĩnh vực chuyển đổi số mà Tập đoàn tham gia.

Tại Hội nghị đồng chí Kiều Văn Chấn đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Lê Đăng Dũng “Tập đoàn xác định tập trung nguồn lực vào các sản phẩm số nào? Vai trò của sản phẩm chiến lược của Viettel. Các sản phẩm này hướng đến lứa tuổi nào, công nghệ hướng đến là công nghệ gì?”

Chủ tịch Lê Đăng Dũng: Trong giai đoạn đầu triển khai chuyển đổi số, do Tập đoàn chưa có định hướng cụ thể nên các đơn vị thực hiện chuyển đổi số theo kiểu trăm hoa đua nở. Có thời điểm cùng lúc thành lập nhiều trung tâm Công nghệ thông tin ở các đơn vị. Thậm chí các dịch vụ đơn vị triển khai cũng bị chồng chéo lên nhau. Nhiều dự án chuyển đổi số triển khai chưa đánh giá được có thật sự cần thiết cho người dân không.

Đến năm 2020 Tập đoàn mời đơn vị tư vấn McKinsey đến để tìm hiểu về nhu cầu của thị trường Việt Nam, đánh giá và tư vấn cho Viettel nên triển khai dịch vụ số nào, phân rõ cho từng đơn vị các nhiệm vụ khác nhau để không chồng chéo lên nhau.

Đến thời điểm này Tập đoàn đã có định hướng rõ các đơn vị triển khai lĩnh vực, nền tảng chuyển đổi số nào, Tập đoàn cũng quy hoạch các dịch vụ và nhân sự để cho phù hợp với định hướng của Tập đoàn.

le dang dung

Chia sẻ về quy hoạch các sản phẩm dich vụ số – Ban Chiến lược kinh doanh cho biết. Tập đoàn đã và đang rà soát danh mục sản phẩm dịch vụ số để thanh lọc, chỉ giữ lại phát triển những hạng mục Viettel có năng lực cạnh tranh và có cơ hội thị trường tốt. Chiến lược số của Tập đoàn tập trung cho các sản phẩm dịch vụ sau:

Đối với tập khách hàng cá nhân sẽ tập trung vào nền tảng ứng dụng OTT Video (cụ thể là ứng dụng TV360 do VTT triển khai, VTM là đơn vị cung cấp bản quyền phim). Nền tảng thanh toán số và cho vay số được giao cho VDS triển khai. Dịch vụ phân phối, phát hành thể thao điện tử (eSport) do VTM triển khai.

Bên cạnh đó, do tính chất phức tạp khi phát triển kinh doanh toàn cầu cho phân khúc khách hàng Doanh nghiệp lớn và Chính phủ. Tập đoàn chuyển đổi VTS trở thành một tổ chức chuyên trách để xây dựng và mở rộng các dịch vụ số. Theo đó, hoạt động kinh doanh các dịch vụ số cho khách hàng Doanh nghiệp lớn và Chính phủ sẽ được thực hiện thông qua một đầu mối duy nhất là VTS. Hoạt động phát triển, triển khai và vận hành sản phẩm/ dịch vụ: có thể được thực hiện bởi nhiều đơn vị trong Tập đoàn tùy theo năng lực và nhiệm vụ được phân công. Các đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với VTS trong các giai đoạn trước bán, trong bán và sau bán.

Cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, VTS chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Tập đoàn triển khai 5 mảng dịch vụ số ưu tiên sau: Dịch vụ Hạ tầng và dịch vụ quản lý Cloud (phối hợp với IDC); Các dịch vụ Phân tích dữ liệu và chuyển đổi AI (phối hợp với VTCC); Các giải pháp xác định vị trí dựa trên công nghệ IoT (phối hợp với VTNet); Các giải pháp Công nghiệp 4.0; Các giải pháp số dành cho Chính phủ, Giáo dục và Y tế.

Tập đoàn đặt mục tiêu mỗi lĩnh vực Viettel tham gia chuyển đổi số, sản phẩm dịch vụ của Viettel tối thiểu phải đứng trong Top 3.

Chat ngay