Công bố các Cá nhân ngành dọc xuất sắc Viettel toàn cầu năm 2021 (Phần 1)

Ngày 01 thang 02 năm 2021 Chủ tịch Lê Đăng Dũng đã ký Quyết định khen thưởng số 419/QĐ-CNVTQĐ về việc khen thưởng các Cá nhân Ngành dọc suất sắc Viettel toàn cầu năm 2021 cho 359 cá nhân, thuộc 15 ngành dọc trong nước và nước ngoài, trong số đó Viettel Telecom đã có tới 64 cá nhân thuộc các ngành được vinh dự nhận danh hiệu này. Trong bài viết này, Nhịp sống xin chúc mừng những Cá nhân xuất sắc nhất của ngành Kỹ thuật, ngành CNTT, ngành Quản trị Dữ liệu, ngành Thanh tra Kiểm toán, ngành Chính trị, ngành Truyền thông, ngành TCLĐ, ngành Văn phòng, ngành Hành chính Viettel Telecom được tôn vinh năm nay. Nhịp sống sẽ tiếp tục công bố các nhân viên xuất sắc các ngành khác trong bài viết tiếp theo.

Cá nhân xuất sắc ngành dọc

nvsx tc 02

nvsx tc 03 03

nvsx tc 04

Chat hỗ trợ
Chat ngay